2 JAAR GARANTIE

SNELLE LEVERING

GRATIS VERZENDING


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BRONCO AUTOMOTIVE B.V. 

Vooruwbus is een handelsnaam van Bronco Automotive B.V. 

Deze algemene voorwaarden bestaan uit 2 delen:
A. Basis Deel (artikelen 1 tot en met 14);
B. Bijzonder Deel / bestellingen via de website (artikelen 15 tot en met 22).

A. Basis Deel

Artikel 1 Algemeen
1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere (rechts)betrekking tussen Bronco Automotive B.V. (“Bronco”) en Koper. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
1.2 Onder “Koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die bij Bronco Producten koopt of wenst te kopen en iedere bezoeker van een Bronco webwinkel. Met "Bronco Webwinkel” wordt bedoeld een winkel die door Bronco online wordt geëxploiteerd. Onder “Overeenkomst” wordt begrepen iedere rechtsverhouding die ontstaat tussen Bronco en Koper alsmede iedere (rechts)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan. Onder “Producten” vallen alle zaken die het voorwerp zijn van een Overeenkomst, ongeacht of het één of meerdere zaken betreft.
1.3 Toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds beslissend en prevaleert bij strijdigheid boven alle vertalingen daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Bronco zijn vrijblijvend. Voorts zijn alle aanbiedingen herroepelijk, ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van Producten (zolang de voorraad strekt).
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven email- of postadres dan wel, indien dit moment eerder ligt, Bronco een begin heeft gemaakt met uitvoering van de order. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 dagen na factuurdatum.
2.3 Aanvullende afspraken of wijzigingen binden Bronco alleen indien die door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Getoonde of verstrekte monsters en modellen gelden slechts als aanduiding, zonder dat Producten daaraan hoeven te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, getallen, kleuren en dergelijke gelden niet als tekortkomingen.
2.5 Alle technische eisen die door Koper aan te leveren Producten worden gesteld en die afwijken van de in de branche gebruikelijke eisen, dienen bij het sluiten van Overeenkomst nadrukkelijk aan Bronco te worden gemeld.
2.6 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden die een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van Bronco en moeten op eerste verzoek franco aan Bronco worden teruggezonden. Bescheiden mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bronco niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven.
2.7 Bronco behoudt zich het recht voor om orders zonder opgave van redenen te weigeren dan wel slechts onder rembours te leveren. Niet acceptatie wordt zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de order aan Koper ter kennis gebracht.
2.8 Bronco is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Koper zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. De zekerheid wordt gesteld op de door Bronco bepaalde wijze.
2.9 Indien Koper een Overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Bronco op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 3 Levering, transport en risico
3.1 Koper is gehouden tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Zolang Bronco die informatie niet heeft ontvangen, gaat de leveringstermijn niet lopen.
3.2 Bronco is bevoegd bij uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De kosten hiervan worden aan Koper doorberekend.
3.3 De door Bronco opgegeven leveringstermijn is niet fataal. Het enkele verstrijken van de leveringstermijn levert geen verzuim op. Bronco zal de leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de leveringstermijn levert Koper geen recht op (schade)vergoeding op.
3.4 Bij overschrijding van de leveringstermijn zal Koper Bronco schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van tenminste 14 dagen gunnen om alsnog na te komen. Slechts indien Bronco ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Bronco tot enige schadevergoeding gehouden is.
3.5 Wanneer Koper aan Bronco geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door Bronco als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt Koper alle risico’s in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
3.6 Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien Koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen en hiervoor zo nodig zekerheid heeft gesteld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.8.
3.7 Bronco is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, die op de factuur wordt vermeld. Wanneer een dergelijke vergoeding in rekening wordt gebracht, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
3.8. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van Koper. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven. Levering vindt plaats af bedrijf Bronco, magazijn of andere opslagplaats. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de Producten voor transport gereed staan.
3.9 Bronco heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, welke deelprestaties zij steeds gerechtigd is afzonderlijk te factureren.
3.10 Indien Koper de te leveren Producten niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk in ontvangst neemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is Bronco in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. Bronco is alsdan, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende bevoegdheden, tevens gerechtigd de te leveren Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan; alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen stijging van rechten, heffingen, en dergelijke, zijn voor rekening van Koper.
3.11 Indien zich een situatie voordoet als bepaald in artikel 3.10 en Koper nadien, ondanks een hem door Bronco gestelde redelijke termijn, nog steeds niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk afneemt, zal Bronco van al haar verplichtingen zijn bevrijd.
3.12 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
a. gebaseerd op levering af bedrijf Bronco, magazijn of andere opslagplaats,
b. exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
c. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en/of verzending, verzekering en andere in verband met de levering te maken kosten,
d. in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.2 Ingeval van verhoging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren is Bronco gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat reeds overeengekomen prijzen slechts gewijzigd kunnen worden indien de kostprijsbepalende factoren sinds het sluiten van de Overeenkomst en vóór volledige uitvoering van de Overeenkomst zijn gewijzigd.

Artikel 5 Reclames en garantie

5.1 Eventuele reclames worden door Bronco slechts in behandeling genomen indien zij Bronco binnen 14 dagen na levering van de Producten schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van de Producten en/of de verpakking die bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de afleveringsbon, en/of de factuur te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
5.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na de factuurdatum.
5.3 Na het verstrijken van in artikel 5.1 en 5.2 genoemde termijnen wordt Koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
5.4 Indien tijdig en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden is gereclameerd en de reclame door Bronco gegrond wordt bevonden, is Bronco uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren door, naar haar keuze, hetzij het ontbrekende af te leveren zodanig dat het geleverde alsnog geschikt is voor het beoogde gebruik, hetzij hetgeen niet-deugdelijk is gebleken kosteloos nieuw te leveren, dan wel een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties zal Bronco ter zake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding gehouden zijn. Vervangen Producten worden haar eigendom.
5.5 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van Koper op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
5.6 Retournering van Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bronco, onder door Bronco te bepalen voorwaarden en tegen betaling door Koper van een administratieve vergoeding van 10% van het factuurbedrag inclusief BTW.
5.7 Retournering van Producten dient te geschieden in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking.
5.8 De in artikel 5.4 omschreven garantieverplichting beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat niet:

 • gebreken die hun oorzaak vinden in slijtage en/of verbruik van (onderdelen van) het geleverde;
 • het door Koper en/of door Koper ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruiken, repareren en/of bewerken van de Producten;
 • gebreken die worden veroorzaakt door het aan abnormale omstandigheden blootstellen van de Producten en/of het anderszins onzorgvuldig behandelen en/of in strijd handelen met de aanwijzingen van Bronco en/of aanwijzingen op de verpakking;
 • ondeugdelijkheid die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

5.9 Bronco is niet tot enige garantieverlening verplicht, indien en zolang Koper niet, niet geheel of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst voorvloeiende verplichting.
5.10 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van één (1) jaar na levering van de Producten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Bronco is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het onjuiste gebruik van de Producten of door de ongeschiktheid daarvan voor elke individuele toepassing waarvoor Koper het betreffende Product heeft aangeschaft en evenmin voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.
6.2 Bronco is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van -door Koper aan te tonen- opzet of bewuste roekeloosheid van Bronco en/of van haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Bronco en Koper gesloten Overeenkomst. Onder ‘directe schade’ wordt uitsluitend verstaan
(a) redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van Bronco aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Koper wordt ontbonden.
(b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
6.3 Bronco is nimmer aansprakelijk voor:

 • indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade en/of
 • immateriële schade die Koper, of een derde, lijdt doordat Bronco of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.

6.4 Indien Bronco, op welke grond dan ook, gehouden is tot schadevergoeding, is de aansprakelijkheid van Bronco per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot de op de factuur vermelde prijs van het betreffende product, exclusief BTW, met een maximum van EUR 1.500,00 (zegge: vijftienhonderd Euro).
6.5 Koper dient Bronco schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien uit door Bronco geleverde Producten. Indien Bronco desondanks aansprakelijk mocht worden gehouden is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing. Bronco heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag terzake schadevergoeding en kosten recht van regres op Koper.
6.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen van wie Bronco zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst.
6.7 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval door verloop van één (1) jaar na levering van de Producten.

Artikel 7 Overmacht (Niet-toerekenbare niet-nakoming)
7.1 In geval Bronco door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Bronco het recht voor de duur van de overmachttoestand de (nakoming van haar verplichtingen onder de) Overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Bronco tot enige schadevergoeding gehouden is.
7.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Koper niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, pandemieën en epidemieën, storingen in de productie, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, energiestoringen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet-tijdige of gebrekkige aanlevering door toeleveranciers van Bronco en overige buiten de controle van Bronco liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen, waaronder begrepen het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk en/of gebruikte communicatiesystemen c.q. het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Daarnaast zal Bronco zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen waarvan/van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 8 Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door Bronco aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Bronco aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaaldatum aangemerkt.
8.2 Indien wordt gekozen voor betaling via een creditcard, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bronco is geen partij bij de rechtsverhouding tussen Koper en kaartuitgever.
8.3 Bronco heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van minimum- en maximumbesteding en terzake in rekening te brengen kosten. Deze voorwaarden worden onder meer kenbaar gemaakt op de internetsite van Bronco.
8.4 Indien volledige betaling niet binnen de vermelde termijn geschiedt, is Koper van rechtswege in verzuim en een rente ad 12% per jaar verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de wettelijke handelsrente meer bedraagt dan 12% per jaar is Koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. In afwijking van het in de vorige volzinnen bepaalde, is Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf de wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 5 procentpunt verschuldigd.
8.5 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,- (honderdvijfentwintig Euro). Indien sprake is van een Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bedragen de buitengerechtelijke kosten in afwijking van de vorige volzin:

 • 15% van de hoofdsom over de eerste EUR 2.500,--, met een minimum van EUR 40,--
 • 10% van de hoofdsom over de volgende EUR 2.500,--
 • 5% van de hoofdsom over de volgende EUR 5.000,--
 • 1% van de hoofdsom over de volgende EUR 190.000,--
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom, waarbij het maximum aan buitengerechtelijke kosten EUR 6.675,-- bedraagt.

8.6 Betaling strekt allereerst in mindering op de verschuldigde gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom op de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Koper.

Artikel 9 Ontbinding
9.1 Ingeval Koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van Koper wordt gelegd of ten aanzien van Koper een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c. enige op Koper rustende wettelijke verplichting, van de met Bronco gesloten Overeenkomst of van deze condities niet, niet geheel en/of niet tijdig nakomt en/of de gerechtvaardigde verwachting daarvan aan de zijde van Bronco,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen c.q. betaling opschort,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van het bedrijf van Koper in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Bronco het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en (gedeeltelijk) nog niet betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd het recht van Bronco op schadevergoeding.
9.2 Indien zich één van de in artikel 9.1 onder a. tot en met e. genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van Bronco op Koper in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
9.3 Indien Bronco conform het bepaalde in artikel 9.1 de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Koper verplicht de op verzoek van Bronco conform artikel 2.8 van deze voorwaarden verlangde zekerheid te verlengen tot aan de nieuwe leveringsdatum.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Bronco blijft eigenaar van alle door haar verkochte Producten tot voldoening door Koper van de tegenprestatie ter zake de door Bronco krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren Producten of terzake de krachtens een zodanige Overeenkomst (tevens) ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden/diensten, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst.
10.2 De Producten kunnen door Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
10.3 Koper zal het onder eigendomsvoorbehoud geleverde met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bronco bewaren.
10.4 Indien Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als bedoeld in artikel 10.1, is Bronco gerechtigd de Producten die aan Bronco in eigendom toebehoren, zelf voor rekening van Koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper verleent Bronco reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
10.5. Het is Koper niet toegestaan zich op een retentierecht te beroepen ter zake de kosten die de bewaring ingevolge artikel 10.3 met zich brengt dan wel deze kosten te verrekenen met de door Koper verschuldigde prestaties.

Artikel 11 Rechten van intellectuele eigendom
11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, mededelingen en/of andere uitingen met betrekking tot de Producten en/of met betrekking tot de Bronco webwinkel alsmede de voor de Producten en de internetsite gebruikte technologieën, berusten en blijven berusten bij Bronco, haar toeleveranciers en andere rechthebbenden. Met de Overeenkomst komt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.
11.2 Koper is aansprakelijk voor alle schade die Bronco lijdt ten gevolge van overtreding van het in artikel 11.1 bepaalde.

Artikel 12 Persoonsgegevens Koper / adreswijziging
12.1 Bronco handelt in overeenstemming met de privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
12.2 De van Koper verkregen persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • een zorgvuldig klanten- en orderbeheer;
 • de bedrijfsvoering (zoals de verwerking van bestellingen);
 • het toesturen van eigen aanbiedingen en gepersonaliseerde reclame of die van zorgvuldig geselecteerde derden (nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden), steeds na voorafgaande goedkeuring van Koper (zogenaamde opt-in).

12.3 Alle persoonlijke gegevens die bestemd zijn voor intern gebruik, worden vertrouwelijk behandeld en worden niet meegedeeld aan derden.
12.4 Koper dient eventuele adreswijzigingen schriftelijk aan Bronco door te geven. Als Koper geen adreswijziging stuurt, wordt Koper geacht te wonen op c.q. gevestigd te zijn op het laatste bij Bronco bekende adres.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
13.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van Bronco is gelegen, tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven.
13.3. Bronco is niettemin gerechtigd het geschil door NAI-arbitrage te laten beslechten, in welk geval Bronco Koper daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Indien Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in het kader van een beroep of bedrijf, heeft Koper gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
13.4 Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zal 1 arbiter rechtspreken als goede man naar billijkheid. Benoeming van de arbiter vindt plaats volgens de lijstprocedure van het NAI. De kosten van de arbiter en zijn honorarium komt ten laste van partijen, zodanig als de arbiter zal bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Artikel 14 Conversie
Indien en voor zover op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

B. Bijzonder Deel / bestellingen Bronco webwinkels

Artikel 15 Algemeen
15.1 Het Bijzonder Deel van deze algemene voorwaarden geldt in aanvulling op het Algemeen Deel van deze algemene voorwaarden. Het Bijzonder Deel van de algemene voorwaarden ziet specifiek op Overeenkomsten die via een Bronco webwinkel worden gesloten.
15.2 Iedere Bronco webwinkel kan naast de algemene voorwaarden, specifieke, op de betreffende internetsite geplaatste voorwaarden hanteren ten aanzien van onder andere betaalmogelijkheden, verzending, retournering en montage.
15.3 In geval van strijd tussen de inhoud van in artikel 15.2 aangeduide, verschillende voorwaarden geldt de volgende rangorde, waarbij 1) gaat vóór 2) etc.:
1) de specifieke voorwaarden op de website
2) de algemene voorwaarden – Bijzonder Deel
3) de algemene voorwaarden – Basis Deel

Artikel 16 Elektronische communicatie
16.1 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, komen Koper en Bronco uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van aanbod en aanvaarding. Ten aanzien van de vraag of een Overeenkomst tot stand is gekomen, zijn in geval van elektronische communicatie de elektronische bestanden van Bronco beslissend.

Artikel 17 Herroepingsrecht, kosten en uitsluitingen
17.1 Uitsluitend indien sprake is van een Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze met inachtneming van het in dit artikel bepaalde het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de Producten. Indien de Overeenkomst Producten betreft die speciaal voor Koper zijn vervaardigd, geldt het herroepingsrecht voor die Producten niet.
17.2 Koper dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de Producten en de verpakking, waarbij Koper de Producten slechts zal uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als gevolg van het gebruik van het Product dat verder gaat dan toegestaan.
17.3 Indien Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Koper de Producten met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bronco retourneren, conform de door de Bronco verstrekte instructies.
17.4 Wanneer Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is Koper verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de Producten, kenbaar te maken aan Bronco. Het kenbaar maken dient Koper te doen middels het modelformulier, zoals geplaatst op de internetsite van een Bronco webwinkel. Nadat Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient Koper de Producten binnen 14 dagen retour te sturen. Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
17.5 De kosten van retourzending van de Producten na ontbinding overeenkomstig het in artikel 17.1 bepaalde zijn voor rekening van Koper.
17.6 Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Bronco dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen, mist de teruggezonden Producten in goede staat zijn. Hierbij is wel de voorwaarde dat de Producten reeds terugontvangen zijn door Bronco of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door Koper is gebruikt, tenzij Koper nadrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 18 Prijzen
18.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Bronco geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Bronco niet verplicht Producten volgens de foutieve prijs te leveren
18.2 Bronco is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen als de BTW tarieven wijzigen dan wel de wijzigingen het gevolg van zijn wettelijke regelingen of bepalingen. Indien de prijs om andere redenen wordt verhoogd, heeft Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst te ontbinden, tenzij is overeengekomen dat levering van de Producten later dan drie (3) maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 19 Levering
19.1 Bronco zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
19.2 Levering vindt pas plaats nadat betaling heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde op de website van de Bronco webwinkel.
19.3 Indien levering van Producten onmogelijk blijkt te zijn, zal Bronco zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Ook voor vervangende artikelen geldt het herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 17, indien sprake is van een Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van Bronco.
19.4 Indien sprake is van Koper, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten bij Bronco tot het moment van bezorging.

Artikel 20 Conformiteit en garantie
20.1 Koper is verplicht de Producten bij aflevering nauwkeurig te inspecteren. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de geleverde Producten schriftelijk te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Na het verstrijken van de genoemde termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen.
20.2 Voor het overige geldt het bepaalde in artikel 5 onverkort. Indien sprake is van een Koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is het bepaalde in artikel 5.6 niet van toepassing.

Artikel 21 Privacy
21.1 Het privacy beleid van Bronco bij internetaankopen kan geraadpleegd worden via de website van de desbetreffende Bronco webwinkel.

www.vooruwbus.nl

• Telefoonnr.: +31 (0)73 – 203 26 41 / +31(0)6 - 150 148 22

• E-mailadres: info@vooruwbus.nl 

Artikel 22 Gegevens Bronco
Bronco Automotive B.V. is gevestigd te Veghel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71164596. Het btw-identificatienummer is NL858605259B01. Het correspondentieadres ten aanzien van Overeenkomsten en algemene voorwaarden en het bezoekadres is: Voltaweg 1, 5466 AZ Vegehel. Vooruwbus is een handelsnaam van Bronco Automotive B.V.

Alle rechten voorbehouden. Aan eventuele taal-, type- en schrijffouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

Copyright © 2024 Bronco Automotive B.V.